EX-01 Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel vahenditega

Maht
16 akadeemilist tundi
Teema
Excel
Koolitaja

Koolituse eesmärk on anda süsteemsed baasteadmised ja -oskused tööks Exceli tarkvaraga, võimaldades osalejatel oluliselt kiirendada igapäevaseid tööprotsesse tabelitega.

Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kellel on vähene või mõningane tabelarvutuse tarkvara kasutamise kogemus ning kes soovivad õppida kasutama Exceli põhilisi tööriistu ja korrastada oma teadmisi süsteemse lähenemise abil.

Käsitletavad teemad

Exceli töökeskkonnas tegutsemise põhilised töövõtted

 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus analüüsimiseks
 • Andmete sisestamine ja valmis tabelite lugemise oskus, valemite tuvastamine, lihtsamate valemite koostamine ja muutmine
 • Andmetabeli ülesehituse vead, mis takistavad hiljem andmete töötlemist ja analüüsimist Exceli töövahenditega

Töötamine andmetega

 • Erinevate andmetüüpide sisestus ja kasutamine
 • Sisestatud andmete vormindamine, vormingute eemaldamise võimalused

Töötamine lahtritega

 • Lahtrite aadressid ja nende kasutamine arvutusvalemite koostamisel
 • Lahtrite selekteerimise võimalused
 • Lahtrite teisaldamine ja kopeerimine
 • Ridade ja veergude lisamine, ümberpaigutamine ja kustutamine
 • Lahtrite ümberpaigutamine, kui lahtris on arvutusvalem

Töötamine valemitega

 • Lihtsamad arvutused (matemaatilised tehted)
 • Tehete järjekord ja sulgude kasutamine
 • Lihtsamate funktsioonide kasutamine (summa, tingimuslik summeerimine, loendus, ümardamine, keskmine)
 • Absoluutne ja suhteline aadress, valemite ja sisestuste kopeerimine
 • Arvutamine mitme töölehe piires
 • Valemirea kasutamine ja vea tuvastamise oskus

Töötamine andmebaasiga

 • Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine)
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine
 • Liigendtabeli (Pivot Table) loomine ja kasutamine
 • Liigendtabeli ülesehituse loogika
 • Liigendtabeli funktsioonide muutmine (sum, count, %)
 • Filtrite kasutamine, Slicer, Timeline
 • Liigendtabeli andmeallika värskendamine
 • Liigendtabeli põhjal diagrammi loomine

Arvjoonised

 • Diagrammi koostamine tabelis olevatest andmetest
 • Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine
 • Diagrammi kujundamise vahendid
 • Joonise viimine teise tarkvarasse (nt PowerPoint), kaasnevad ohud

Salvestamine ja väljatrükk

 • Failivormingud, salvestamine erinevatesse vormingutesse
 • Lehekülje seaded väljatrükiks (lk nr, päis, jalus, äärised, prindiala)
 • Tabelite väljatrüki võimalused
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • kasutada tavakasutaja tasemel Exceli põhilisi töövahendeid;
 • koostada lihtsamaid valemeid ühe või mitme töölehe piires;
 • kasutada põhilisi andmebaasi tegevusi (sort, filter);
 • luua ja muuta liigendtabelit ning kujundada endale algandmetest sobiva aruande;
 • luua ja muuta arvjooniseid (diagramme);
 • valmistada andmefaili ette salvestamiseks ja väljatrükiks.
Õppe maht

Õppe kogumaht on 26 ak tundi (sh kodused tööd ja koolitusmaterjalide läbitöötamine koolituspäeva järgselt), millest auditoorse ja praktilise töö maht moodustab 15 ak tundi. 

Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega, tabelarvutustarkvara eelnev kasutamise kogemus ei ole vajalik.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus praktiliste ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus, soovi korral ka pabertunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse osaleja soovil tõend osaletud koolituspäevade kohta.