STAT-01 Statistiline andmeanalüüs MS Excel vahenditega

Maht
15 akadeemilist tundi
Teema
Excel, Andmeanalüüs
Koolitaja

Koolituse sihtgrupiks on arvutikasutajad, kes soovivad teha lähemat tutvust MS Excelis kasutatavate statistilise andmeanalüüsi töövahendite ja funktsioonidega. Eesmärk on arendada andmeanalüüsi läbiviimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi, kasutades selleks MS Exceli töövahendeid

Käsitletavad teemad
 • Valimi moodustamine.
 • Kirjeldav statistika (keskmine, standardviga, mediaan, mood, standardhälve, dispersioon, ekstsess, asümmeetriakordaja, haare).
 • Jaotuse kuju uurimine, ühe- ja kahemõõtmeline sagedustabel, usalduspiirid, andmete jaotamine klassideks, histogramm.
 • Klassikalised statistilised jaotused. Normaaljaotus.
 • Empiirilise jaotuse võrdlemine normaaljaotusega.
 • Tunnuste sõltumatuse kontroll (Chitest).
 • Hüpoteeside kontroll (z-test, t-test, F-test).
 • Hajuvusdiagramm, korrelatsioon, lineaarne regressioon, mitmene regressioon, mittelineaarne regressioon. Libisev keskmine. Aegread.
 • Dispersioonanalüüs: keskmiste mitmene võrdlemine.
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • kasutada Exceli funktsioone ja töövahendeid, mis hõlbustavad valimi moodustamist ning valimi andmete kirjeldamist;
 • viia läbi statistilisi olulisusteste Excelis ning tõlgendada saadud tulemusi;
 • analüüsida tunnuste vahelisi seoseid Exceli töövahendite abil.
Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Exceli töökeskkonna ja töövõtetega ning orienteerub baastasemel statistika mõistetes ja meetodites.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus praktiliste ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus, soovi korral ka pabertunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse osaleja soovil tõend osaletud koolituspäevade kohta.