SQL-01 Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine

Maht
20 akadeemilist tundi
Teema
SQL päringukeel
Koolitaja

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste anda osalejatele piisav oskusteave SQL päringute koostamiseks, aga ka relatsioonilise andmebaasi projekteerimiseks ning realiseerimiseks SQL päringukeele vahenditega.

Kursus on mõeldud eelkõige arvutikasutajatele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike SQL päringute koostamisega. 

Vaata lähemalt koolituse teemasid tutvustavast videost.

OfficePoint OÜ on positiivselt läbinud
Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kvaliteedihindamise 
õppekavarühmas andmebaaside ja võrgu disain ning haldus.

Veel samal teemal

Käsitletavad teemad

Sissejuhatus relatsioonilise andmebaasi projekteerimisse

 • Andmete modelleerimine
 • Võtmed, seosed, tabelite normaliseerimine

Relatsioonilise andmebaasi loomine

 • Üldised SQL keelereeglid
 • Andmebaasi ja tabelite loomine, kasutuselevõtt, kustutamine
 • Andmetüübid, kitsendused
 • Tabeli struktuuri muutmine
 • Andmete lisamine, muutmine, kustutamine

Päringute loomine

 • Päringute tegemine ühest tabelist
 • Filtreerimistingimuste seadmine, sorteerimine, grupeerimine
 • Agregaatfunktsioonide kasutamine
 • Päringud mitmest tabelist, tehted päringutulemustega
 • Tabelite ühendamise erinevad viisid
 • Alampäringute kasutamine
 • Funktsioonide kasutamine päringutes

Täiendavad töövahendid

 • Päringute optimeerimine
 • Indeksite olemus ja kasutamine
 • Vaadete loomine, muutmine ja kasutamine
 • Transaktsioonide kasutamine
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad SQL päringukeele abil

 • luua andmebaase ja tabeleid, arvestades relatsioonilise mudeli põhimõtteid;
 • lisada ja muuta andmeid olemasolevates tabelites;
 • koostada päringuid ühest ja mitmest tabelist tingimustele vastavate andmete kättesaamiseks, kasutades vajadusel ka alampäringuid;
 • luua ja kasutada vaateid ning transaktsioone.
Õppe maht

Koolituse raames läbitav õppe maht koosneb 16 ak tunni ulatuses auditoorsest tööst. 

Eeldused
 • Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega ning orienteerub baastasemel relatsiooniliste andmebaaside valdkonna mõistetes.
Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus praktiliste ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus, soovi korral ka pabertunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse osaleja soovil tõend osaletud koolituspäevade kohta.

 • Koolitus oli huvitav ja eriti meeldis, kuidas lisaks teoreetilistele teadmistele räägiti juurde ka praktilisi näiteid, mis võimaldasid teemasse paremini süveneda ja sellest aru saada.

  [Anonüümne osaleja]
 • Praktilised näited elust aitasid väga palju kaasa mõistmaks SQL olemust.

  [Anonüümne osaleja]
 • Koolitaja käekiri on kindlasti kõige olulisem - sõbralik ja vahetu :)  Meeldis mittekiirustav tempo ja kohanemine grupi stiili ja tempoga ehk paindlikkus. Osalejate tehnilised mured lahendati jooksvalt, et kõik püsiks teemas. Väga hea praktika on koodide chati kopeerimine. Ka siis, kui ise koodi kaasa kirjutad, on vigade ilmnemisel võimalik seal teksti kontrollida.

  [Anonüümne osaleja]
 • Teadmiste edasi andmine oli loogiliselt üles ehitatud järjest keerukamaks muutuvate näidete najal. Seejuures tegi materjali lihtsamini jälgitavaks käigu pealt pisinüanssidega täienevad ülesanded. Nii seostusid erinevad koodijupid omavahel paremini. Täiesti algajana jäi mõnes üksikus kohas koodi kirjutamise hetkel teooriast puudu. Nt andsime lahtrite pealkirju ja kasutasime "as", aga tabelitele hüüdnimesid andes "as" polnud ja see tekitas segadust. Hiljem saime ka laiema ülevaate erinevatest võimalustest ja segadus kadus. Ka nt JOIN esmakordsel kasutamisel oleks soovinud kohe juurde infot erinevate JOIN-ide kohta. Samas võibolla oleks see tollel ajahetkel fookuse laiali ajanud.

  [Anonüümne osaleja]