AC-02 Andmebaasirakenduste arendamine MS Access keskkonnas

Kestvus
15 akadeemilist tundi
Teema
Access
Koolitaja
Silver Toompalu

Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kelle ülesandeks on keerukamate andmebaasirakenduste loomine MS Access vahenditega. 

Koolitusel saadakse teadmised ja praktilised oskused MS Accessi andmebaasidega töötamise põhimõtetest ja võimalustest uute andmebaaside loomiseks, keerukamate ja dünaamilisemate kasutajaliideste loomiseks ja väljundi kujundamiseks.

Käsitletavad teemad
  • Relatsioonilise andmebaasi tabelite loomine (võtmed, seosed, normaliseerimine, andmete importimine, andmete viiteterviklikkuse tagamine).
  • Päringute loomine ja kasutamine (päringud ühest ja mitmest tabelist, tingimuste seadmine, parameeterpäringud, tegevuspäringud, päringutega andmete lisamine, muutmine ja kustutamine).
  • Töö vormidega (keerukamate vormide loomine, vormi objektid ja nende omadused, alamvormide kasutamine, VBA kasutamine objektidega seotud sündmuste programmeerimiseks).
  • Aruannete loomine ühe ja mitme tabeli või päringu alusel, alamaruannete kasutamine.
  • Andmete ja kasutajaliidese lahutamine, MS SQL või MySQL andmebaasiserveriga sidumine.
  • Accessi rakenduse hooldus ja seaded.
Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

  • kavandada relatsioonilise andmebaasi struktuuri;
  • luua tabelite struktuurid ja seosed keerukamate andmebaasilahenduste tarbeks;
  • koostada erinevaid päringuid andmebaasist vajalike andmete saamiseks;
  • luua keerukamaid vorme ja aruandeid infosüsteemi kasutajaliidese realiseeri­miseks, kasutades makrosid ja programmeerimiskeelt VBA.
Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega, vajalik on andmebaasitarkvara MS Access eelnev kasutamise kogemus, kasuks tuleb varasem kokkupuude VBA programmeerimiskeelega.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus tõstatuvate probleem­ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse tunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse tõend osaletud koolituspäevade kohta.