AC-01 Andmebaaside loomine ja kasutamine MS Access baasil

Maht
20 akadeemilist tundi
Teema
Access
Koolitaja

Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kelle ülesandeks on lihtsamate andmebaaside loomine, tüüpvormingute ja aruannete disainimine.

Koolitus annab teadmised ja praktilised oskused MS Accessi andmebaasidega töötamise põhimõtetest ja võimalustest uute andmebaaside loomiseks, lihtsamate andmesisestusvormide loomiseks ja aruannete kujundamiseks.

Käsitletavad teemad

Sissejuhatus relatsioonilistesse andmebaasidesse

 • Tabelid, võtmed, seosed, normaliseerimine

Tabelite loomine

 • Andmeväljad, nende tüübid ja omadused
 • Tingimused seoste loomiseks
 • Seose tüübid, tabelite vaheliste seoste kirjeldamine
 • Andmete viiteterviklikkuse tagamine

Päringute loomine ja kasutamine

 • Päringud ühest ja mitmest tabelist
 • Tingimuste seadmine ja tulemuste sorteerimine
 • Parameeterpäringud, tegevuspäringud (Make Table, Append, Update, Delete)

Töö vormidega

 • Lihtsa vormi loomine
 • Vormi objektid ja nende omadused
 • Alamvormi kasutamise näide

Aruanded

 • Aruannete loomine ühe ja mitme tabeli või päringu alusel
 • Alamaruannete kasutamise näide

Andmebaasi hooldustööd ja seaded

Õpiväljundid

Koolituse läbinud oskavad

 • kavandada relatsioonilise andmebaasi struktuuri;
 • luua tabelite struktuurid ja seosed lihtsama andmebaasilahenduse tarbeks;
 • koostada erinevaid päringuid andmebaasist vajalike andmete saamiseks;
 • luua lihtsamaid vorme ja aruandeid infosüsteemi kasutajaliidese realiseerimiseks.
Õppe maht

Koolituse raames läbitav õppe maht koosneb 15 ak tunni ulatuses auditoorsest tööst ning 5 ak tunni ulatuses iseseisvast tööst (sh kodused tööd, koolitusmaterjalide läbitöötamine koolituspäeva järgselt). 

Eeldused

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega, andmebaasitarkvara eelnev kasutamise kogemus ei ole vajalik.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruum on varustatud vajaliku tehnikaga, iga osaleja kasutuses on kaasaegne äriklassi sülearvuti, millesse on paigaldatud koolitusel vajaminev tarkvara. Õppijate arv ühes grupis on üldjuhul ca 10 inimest.

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus praktiliste ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus, soovi korral ka pabertunnistus. Kursuse katkestamise korral väljastatakse osaleja soovil tõend osaletud koolituspäevade kohta.